VirtualBox เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองระบบปฏิบัติการเสมือนจริง โดยสามารถระบุหรือเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Severs หรือระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้งาน ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ้ค สามารถใช้งานในการแก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ […]